หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝนต๋กบ๊ะๆ
อักษรล้านนา
ฝ฿นฯต฿กฯบัะๆ
เทียบอักษรไทย
[ฝนตกบ๊ะๆ]
ความหมาย

น.ฝนตกหนัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝนต๋กบ๊ะๆ (ฝ฿นฯต฿กฯบัะๆ)