หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝนต๋กซึง
อักษรล้านนา
ฝ฿นฯต฿กฯซึงฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝนตกซึง]
ความหมาย

น.ฝนตกเรื่อยๆเป็นเวลาหลายวัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝนต๋กซึง (ฝ฿นฯต฿กฯซึงฯ)