หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝนต๋กซิๆ
อักษรล้านนา
ฝ฿นฯต฿กฯซิๆ
เทียบอักษรไทย
[ฝนตกซิๆ]
ความหมาย

น.ฝนตกปรอยๆ,ฝนตกไม่มากแต่กินเวลานาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝนต๋กซิๆ (ฝ฿นฯต฿กฯซิๆ)