หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝงฮูบ่าต่อม
อักษรล้านนา
ฝ฿งฯรูบ่าฯต่อฯม
เทียบอักษรไทย
[ฝงรูบ่าต่อม]
ความหมาย

ก.ถักรังดุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝงฮูบ่าต่อม (ฝ฿งฯรูบ่าฯต่อฯม)