หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝงจ๋ำ
อักษรล้านนา
ฝ฿งฯจำ
เทียบอักษรไทย
[ฝงจำ]
ความหมาย

ก.ถักตาข่ายเพื่อทำยอจับปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝงจ๋ำ (ฝ฿งฯจำ)