หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝง
อักษรล้านนา
ฝ฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝง]
ความหมาย

ก.ปะ,ชุน,ถักย้ำ อย่างถักรังดุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝง (ฝ฿งฯ)