หน้าหลัก
ฝ - ฝ๋ะ
[ฝ]

ฝ-ฝ๋ะ เทียบตัว ฝ เป็นอักษรสูง ออกเสียง ฝ๋ะ ในระดับเสียงวรรณยุกต์จัตวา ใช้เป็นพยัญชนะต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ - ฝ๋ะ (ฝ)