หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝ - ฝ๋ะ
อักษรล้านนา
เทียบอักษรไทย
[ฝ]
ความหมาย

ฝ-ฝ๋ะ เทียบตัว ฝ เป็นอักษรสูง ออกเสียง ฝ๋ะ ในระดับเสียงวรรณยุกต์จัตวา ใช้เป็นพยัญชนะต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ - ฝ๋ะ (ฝ)