หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ๋ะ
อักษรล้านนา
ผะ
เทียบอักษรไทย
[ผะ]
ความหมาย

ก.ประ,โปรย,พรม,หว่าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋ะ (ผะ)