หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ๋อกเก่ง
อักษรล้านนา
ผัอฯกเก่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ็อกเก่ง]
ความหมาย

ก.ชอบหรือถนัดในการพูดหยอดคำหวาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋อกเก่ง (ผัอฯกเก่งฯ)