หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ๋อกกำอู้
อักษรล้านนา
ผัอฯกคำฯอู้
เทียบอักษรไทย
[ผ็อกคำอู้]
ความหมาย

ก.หยอดคำพูดหวาน, พูดให้เขาดีใจ, พูดให้เขามีความสุข

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋อกกำอู้ (ผัอฯกคำฯอู้)