หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ๋กเยียะฮ้าย
อักษรล้านนา
ผ฿กฯเยยฯะร้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผกเยียะร้าย]
ความหมาย

ก.ลอบทำร้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋กเยียะฮ้าย (ผ฿กฯเยยฯะร้ายฯ)