หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ๋กเยียะ
อักษรล้านนา
ผ฿กฯเยยฯะ
เทียบอักษรไทย
[ผกเยียะ]
ความหมาย

ก.ลอบทำ,แอบทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋กเยียะ (ผ฿กฯเยยฯะ)