หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ๋กยับ
อักษรล้านนา
ผ฿กฯยัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผกยับ]
ความหมาย

ก.ดักจับ,ซุ่มจับ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋กยับ (ผ฿กฯยัปฯ)