หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ๋กผ่อ
อักษรล้านนา
ผ฿กฯผํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ผกผ่อ]
ความหมาย

ดู...ผ๋กกอย

ออกเสียงล้านนา
ผ๋กกอย
อักษรล้านนา
ผ฿กฯคอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ผกคอย]
ความหมาย

ก.แอบดู,ซุ่มดู; ผ๋กผ่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋กผ่อ (ผ฿กฯผํอฯ)