หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ๋ก
อักษรล้านนา
ผ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[ผก]
ความหมาย

ก.แอบซุ่ม,ดักรอ,ซ่อนคอยที

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ๋ก (ผ฿กฯ)