หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้ำ
อักษรล้านนา
ผ้ำ
เทียบอักษรไทย
[ผ้ำ]
ความหมาย

น.โรคชนิดหนึ่งลักษณะเป็นตุ่มบวมพองคล้ายฝี แต่มีขนาดเล็กกว่า

ออกเสียงล้านนา
ผ้ำ
อักษรล้านนา
ผ้ำ
เทียบอักษรไทย
[ผ้ำ]
ความหมาย

น.ฝีชนิดหนึ่งขึ้นตามนิ้วมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ำ (ผ้ำ)