หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าไก
อักษรล้านนา
ผ้าไค
เทียบอักษรไทย
[ผ้าไค]
ความหมาย

น.ผ้าไตร - ผ้าสามผืน ที่พระวินัยอนุญาตให้ภิกษุมีไว้ใช้ประจำตัว คือ ๑.สังฆาฏิ ผ้าทาบ เรียกสามัญว่า ผ้าพาดไหล่,ผ้าพาดบ่า ๒.อุตราสงค์ ผ้าห่ม เรียกสามัญว่า ผ้าจีวร ๓.อันตร--วาสก ผ้านุ่ง เรียกสามัญว่า ผ้าสบง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าไก (ผ้าไค)