หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้าแหล๋บ
อักษรล้านนา
ผ้าแหัลฯบ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าแหล็บ]
ความหมาย

น.ผ้าเพลาะที่ใช้เป็นผ้ารองนอนของพระภิกษุ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าแหล๋บ (ผ้าแหัลฯบ)