หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าเคียนหัว
อักษรล้านนา
ผ้าฅยฯรห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าเฅียนหัว]
ความหมาย

น.ผ้าโพกหัว; ผ้าปันหัว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าเคียนหัว (ผ้าฅยฯรห฿วฯ)