หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าอาบ
อักษรล้านนา
ผ้าอาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าอาบ]
ความหมาย

น.ผ้าที่ใช้ผลัดอาบน้ำของพระภิกษุสามเณร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าอาบ (ผ้าอาปฯ)