หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าอังส๋ะ
อักษรล้านนา
ผ้าอํฯสะ,ผ้าอังสฯะ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าอังสะ]
ความหมาย

น.ผ้าที่พระภิกษุสามเณรใช้สวมข้างในแทนเสื้อ คล้ายผ้าสะใบ; ผ้าหลองเหื่อ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าอังส๋ะ (ผ้าอํฯสะ,ผ้าอังสฯะ)