หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าสั๋กก๋ะโต๋
อักษรล้านนา
ผ้าสักกฯโต
เทียบอักษรไทย
[ผ้าสักกะโต]
ความหมาย

น.ผ้าห่มนอนที่ทำด้วยผ้าสักหลาด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าสั๋กก๋ะโต๋ (ผ้าสักกฯโต)