หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าสะโหล่ง
อักษรล้านนา
ผ้าสโระฯห่฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าสะโหร่ง]
ความหมาย

น.ผ้าโสร่ง,ผ้านุ่งของชาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าสะโหล่ง (ผ้าสโระฯห่฿งฯ)