หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้าสะหว้ายแหล้ง
อักษรล้านนา
ผ้าสห้วฯายฯแห้ลฯง
เทียบอักษรไทย
[ผ้าสะหว้ายแหล้ง]
ความหมาย

ก.ห่มผ้าเฉวียงบ่า; ผ้าจฺว้ายบ่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าสะหว้ายแหล้ง (ผ้าสห้วฯายฯแห้ลฯง)