หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้าลังก๋า
อักษรล้านนา
ผ้าลังกฯา,ผ้าลํฯกา
เทียบอักษรไทย
[ผ้าลังกา]
ความหมาย

น.ผ้าจีวร - ผ้าห่มของพระภิกษุ เป็นหนึ่งในไตรจีวร ดู...ผ้าไก

ออกเสียงล้านนา
ผ้าไก
อักษรล้านนา
ผ้าไค
เทียบอักษรไทย
[ผ้าไค]
ความหมาย

น.ผ้าไตร - ผ้าสามผืน ที่พระวินัยอนุญาตให้ภิกษุมีไว้ใช้ประจำตัว คือ ๑.สังฆาฏิ ผ้าทาบ เรียกสามัญว่า ผ้าพาดไหล่,ผ้าพาดบ่า ๒.อุตราสงค์ ผ้าห่ม เรียกสามัญว่า ผ้าจีวร ๓.อันตร--วาสก ผ้านุ่ง เรียกสามัญว่า ผ้าสบง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าลังก๋า (ผ้าลังกฯา,ผ้าลํฯกา)