หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้ายเต๊า
อักษรล้านนา
ผ้ายฯเทั้าฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้ายเท้า]
ความหมาย

ก.เดินทาง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ายเต๊า (ผ้ายฯเทั้าฯ)