หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้ายสู่
อักษรล้านนา
ผ้ายฯสู่
เทียบอักษรไทย
[ผ้ายสู่]
ความหมาย

ก.ไปสู่,ไปหา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ายสู่ (ผ้ายฯสู่)