หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้าย
อักษรล้านนา
ผ้ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าย]
ความหมาย

ก.เดินทาง,เคลื่อนจากที่,ผ่านไปมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าย (ผ้ายฯ)