หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้าพิดาน
อักษรล้านนา
ผ้าพิดานฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าพิดาน]
ความหมาย

น.ผ้าที่ขึงคร่อมบนเมรุ หรือสถานที่เผาศพของพระภิกษุ (ปกติเป็นผ้าจีวรของผู้มรณภาพ) มีไม้ไผ่เป็นเสารองรับทั้งสี่มุม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าพิดาน (ผ้าพิดานฯ)