หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าปันหัว
อักษรล้านนา
ผ้าพันฯห฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าพันหัว]
ความหมาย

น.ผ้าโพกหัว; ผ้าเฅียนหัว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าปันหัว (ผ้าพันฯห฿วฯ)