หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าต้วบ
อักษรล้านนา
ผ้าทวฯบ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าทวบ]
ความหมาย

น.ผ้าห่ม - ผ้าที่ใช้คลุมหรือบังสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าต้วบ (ผ้าทวฯบ)