หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าตุ๊มผะเจ้า
อักษรล้านนา
ผ้าทุ้มระฯพเจั้า
เทียบอักษรไทย
[ผ้าทุ้มพระเจ้า]
ความหมาย

น.ผ้าที่ใช้ห่มพระพุทธรูป

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าตุ๊มผะเจ้า (ผ้าทุ้มระฯพเจั้า)