หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้าตุ๊ม
อักษรล้านนา
ผ้าทุ้ม
เทียบอักษรไทย
[ผ้าทุ้ม]
ความหมาย

น.ผ้าคลุมตัว,ผ้าคลุมไหล่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าตุ๊ม (ผ้าทุ้ม)