หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าจว้ายบ่า
อักษรล้านนา
ผ้าจ้วฯายฯบ่าฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าจว้ายบ่า]
ความหมาย

ก.ห่มผ้าเฉวียงบ่า; ผ้าสะหว้ายแหล้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าจฺว้ายบ่า (ผ้าจ้วฯายฯบ่าฯ)