หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าจีวร
อักษรล้านนา
ผ้าชีวอฯร
เทียบอักษรไทย
[ผ้าชีวร]
ความหมาย

น.ผ้าจีวร - ผ้าที่ใช้ครองหรือห่มของพระภิกษุสามเณร; ผ้าลังก๋า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าจีวอน (ผ้าชีวอฯร)