หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าขาว
อักษรล้านนา
ผ้าขาวฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าขาว]
ความหมาย

น๑.ผ้าสีขาว น๒.ชีปะขาว - ผู้จำศีลและนุ่งขาวห่มขาว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าขาว (ผ้าขาวฯ)