หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้าขั๋ก
อักษรล้านนา
ผ้าขักฯ,ผ้าระฯกักฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้าขัก,ผ้ากรัก]
ความหมาย

น.ผ้าสีแก่นขนุน - ผ้าสีเหลืองอมดำ อย่างสีจีวรของพระธุดงค์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้าขั๋ก (ผ้าขักฯ,ผ้าระฯกักฯ)