หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ้งเผ๋าะ
อักษรล้านนา
ผ้฿งฯโผอฯะ
เทียบอักษรไทย
[ผ้งเผาะ]
ความหมาย

น.โพรงเล็ก อย่างโพรงมดที่พบหลายๆโพรง ก่อนที่จะพบโพรงใหญ่ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้งเผ๋าะ (ผ้฿งฯโผอฯะ)