หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ้ง
อักษรล้านนา
ผ้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ้ง]
ความหมาย

น.โพรง - ช่องที่กลวงเข้าไปของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อย่างโพรงมดง่ามหรือปลวก; โผ้ง, โป้ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ้ง (ผ้฿งฯ)