หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่าโขบ
อักษรล้านนา
ผ่าโข฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่าโขบ]
ความหมาย

ก.ผ่าซีก,ผ่าออกเป็นซีกหรือชิ้นใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่าโขบ (ผ่าโข฿ปฯ)