หน้าหลัก
ผ่าโขบ
ผ่าโข฿ปฯ
[ผ่าโขบ]

ก.ผ่าซีก,ผ่าออกเป็นซีกหรือชิ้นใหญ่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่าโขบ (ผ่าโข฿ปฯ)