หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่าเกิ่ง
อักษรล้านนา
ผ่าเกิ่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่าเกิ่ง]
ความหมาย

ก.ผ่าเป็นสองส่วนเท่าๆ กัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่าเกิ่ง (ผ่าเกิ่งฯ)