หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่าว
อักษรล้านนา
ผ่าวฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่าว]
ความหมาย

ก.ใช้น้ำประพรม; ถ้าใช้น้ำประพรมเพียงเล็กน้อยอย่างประพรมน้ำพุทธมนต์ ว่า แผ๋ด; ถ้าใช้น้ำมากกว่าอย่างเอาอุ้งมือวักน้ำสาดไป ว่า ผ๋ะ; ถ้าสาดน้ำไปในระยะห่าง อย่างสาดน้ำเล่นสงกรานต์ ว่า ผึ๋; ถ้าพ่นน้ำออกจากปาก ว่า ผู่

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่าว (ผ่าวฯ)