หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่าย
อักษรล้านนา
ผ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่าย]
ความหมาย

น.ฝ่าย,ด้าน,ข้าง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่าย (ผ่ายฯ)