หน้าหลัก
ผ่าม้าง
ผ่าม้างฯ
[ผ่าม้าง]

ก.ผ่า,ทำลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่าม้าง (ผ่าม้างฯ)