หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่าม้าง
อักษรล้านนา
ผ่าม้างฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่าม้าง]
ความหมาย

ก.ผ่า,ทำลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่าม้าง (ผ่าม้างฯ)