หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่านแผ้ว
อักษรล้านนา
ผ่านฯแผ้วฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่านแผ้ว]
ความหมาย

ว.วิเศษ,ดีงาม;ใช้กล่าวถึงผู้บรรลุธรรมขั้นสูง อย่างพระพุทธเจ้า เป็นต้น (ธรรมนิทานศีล ๕ ฉบับภาษาไตขึน : "...พระรสีต๋นภาวนาอยู่ป่า ก็ปุ๋จฉาถามเขาไปมาหลายสิ่ง ด้วยก๋ารอันเป๋นตุ๊กข์ล้นยิ่งสุ๋ดป๋าน ด้วยขียาอาก๋ารต่างๆแล้ว ต๋นผ่านแผ้วรสีธรรม ก็มีกำเมตต๋าไขกล่าว..." ต๋นผ่านแผ้วในที่นี้หมายถึงพระรสี หรือพระฤๅษี...รศ.ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์ ปริวรรต)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่านแผ้ว (ผ่านฯแผ้วฯ)