หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่านเผ้า
อักษรล้านนา
ผ่านฯเผั้า
เทียบอักษรไทย
[ผ่านเผ้า]
ความหมาย

ว.เหนือผม,เหนือศีรษะ ใช้กล่าวถึงกษัตริย์ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่านเผ้า (ผ่านฯเผั้า)