หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่าน
อักษรล้านนา
ผ่านฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่าน]
ความหมาย

ก.ล่วงจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่ง,ลัดไป,ตัดไป (ผ่าน - ถ้าใช้ประกอบคำบางคำจะ หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือผู้บรรลุธรรมขั้นสูง หรือพระเจ้าแผ่นดิน)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่าน (ผ่านฯ)