หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่าจ้าน
อักษรล้านนา
ผ่าจ้านฯ
เทียบอักษรไทย
[ผ่าจ้าน]
ความหมาย

ก.การทำโดยใช้ไสยศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้คนที่รักกันแหนงหน่ายจากกัน มักเป็นการใช้ไสยศาสตร์ใน ๒ กรณี คือ ๑] สามีหรือภรรยาที่มีหญิงหรือชายคนใหม่ อันอาจเป็นความสัมพันธ์ทางใจหรือทางกาย หรือทั้งกายทั้งใจ ทั้งเปิดเผยและซ่อนเร้น จนทำให้ครอบครัวเกิดความเดือดร้อน หญิงหรือชายผู้นั้นจึงต้องการให้คู่นอนของตนแหนงหน่ายเริกร้างกับบุคคลที่สามของครอบครัว ๒] หญิงหรือชายอื่นมีความสัมพันธ์ทางกายหรือใจ หรือทั้งกายและใจกับชายหรือหญิงที่มีครอบครัวแล้ว และต้องการให้ชายหรือหญิงนั้น แหนงหน่ายกับภรรยาหรือสามีมาอยู่กินกับตน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่าจ้าน (ผ่าจ้านฯ)