หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ผ่า
อักษรล้านนา
ผ่า
เทียบอักษรไทย
[ผ่า]
ความหมาย

ก๑.ทำให้แยกจากกันตามยาวด้วยของมีคม ก๒.เจือ,ผสม เช่น ลูกผ่า - ลูกผสม, เอาน้ำผ่าหื้อจ๋าง - เอาน้ำผสมให้เจือจาง เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่า (ผ่า)