หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ผ่อแวดง่อน
อักษรล้านนา
ผํอฯแวดฯง่อฯร
เทียบอักษรไทย
[ผ่อแวดง่อน]
ความหมาย

สำ.ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท,ระแวดระวัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ผ่อแวดง่อน (ผํอฯแวดฯง่อฯร)